●●● GRATIS aflewering op bestellings bo R500 in RSA ●●● AFSLAG SLEGS OP AANLYNBESTELLINGS ●●●

Nie-fiksie / Non-fiction
Regte / Law

Results 1 to 15 of 33
Gesorteer volgens:  Prys
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627023354

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 165
R 149Jy spaar R 16
The Constitution is the supreme law of the Republic and affects you in different ways. Many of your rights are guaranteed in the Constitution. Particulars about the powers of Parliament, your provincial legislature and your municipality for which you may vote, appear in the Constitution. The powers and duties of the Government also appear in the Constitution. In this publication the Constitution is explained to the people for whom the Constitution has been written.
Publikasiedatum: 1997-12-13
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627023347

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 165
R 149Jy spaar R 16
Die Grondwet is die hoogste wet van die republiek en raak elke landsburger op verskeie maniere. Persoonlike regte word deur die Grondwet gewaarborg. Besonderhede oor die magte en pligte van die Parliment, die provinsiale wetgewer en plaaslike owerhede word in die Grondwet uiteengesit. In hierdie publikasie word die Grondwet in maklike taal verduidelik aan die mense vir wie dit geskryf is.
Publikasiedatum: 1997-01-12
Geen voorblad
9780141041339

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 230
Publikasiedatum: 2010-06-30
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920654542

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 242
R 218Jy spaar R 24
Die afgelope 21 jaar lank bemagtig Igna Klynsmith luisteraars deur sy RSG-program Regsake met kundige raad en praktiese insig oor regsake wat elkeen raak. Na aanleiding van die groot reaksie op sy program het hy en sy spesialisgaste 'n bruikbare bundel saamgestel wat praktiese regsadvies bied. Dit bevat 'n keur uit regsake van algemene belang asook hofsake wat die wêreld laat regop sit het. Wat sê die prokureur? wil jou as leser bemagtig met deskundige advies sodat jy ingelig is en weet waar om hulp te kry. Igna bring jou selfs tot binne die hofsale waar opspraakwekkende sake afspeel: gifmoordenaresse, Nuremberg, Nelson Mandela en Rivonia, 'n hofsaak teen kewers ...Dit is min dat 'n mens so 'n bundel teekom waarin kenners saamspan om die reg vir jou verstaanbaar te maak, maar sonder om tegniese kundigheid in te boet.
Publikasiedatum: 2014-06-13
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780143538943

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 270
R 243Jy spaar R 27
In the digital age you can get into serious legal trouble at the click of a button.

The shift from passive Internet user to active digital citizen has brought about unprecedented levels of online interaction, creation and connecting. But as people begin to share more and more about themselves and their lives on social media, they are finding themselves getting into trouble for what they say and do online.

Emma Sadleir and Tamsyn de Beer, who together run one of South Africa's leading social media law consultancies, point out the social traps and legal tangles that you could find yourself facing as you navigate the murky waters of the digital age. In a fun, witty and easily accessible way, this ground-breaking book details the legal, disciplinary and reputational risks that you, your company and your children face online.

By outlining the laws and rules applicable to what you do and say on social media, and providing practical and common sense advice, Don't Film Yourself Having Sex ultimately shows you that in order to reap the extraordinary benefits of digital technology without succumbing to its risks, you need to start practising responsible digital citizenship.
Publikasiedatum: 2014-08-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627036576

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 295
R 266Jy spaar R 29
Die arbeidswetgewing wat betrekking het op die onderwysomgewing is omvattend en dek 'n groot verskeidenheid aspekte waarmee almal binne hierdie omgewing op een of ander stadium te doen kry. Waar daar in die verlede moontlik 'n vae begrip van veral wette en regulasies ten opsigte van diensvoorwaardes by meeste werknemers in die onderwys teenwoordig was, is dit nou onontbeerlik om 'n basiese begrip van alle relevante wetgewing en regulasies wat van toepassing is, te he. Veral onderwysers kan hulle in die spreekwoordelike mynveld bevind indien hulle nie seker maak dat hulle oor die basiese kennis van onderwysreg beskik nie. Dit word gestaaf deur die talle hofsake, dispute, mediasie, dissiplinere verhore en die dikwels onaangename implikasies daarvan vir indiwidue (en hul gesinne) wat voortspruit uit aanklagte teen oortreders in alle sektore van die onderwys. Wetswysigings na aanleiding van veranderde omstandighede binne die onderwys, lei tot die behoefte om voortdurend op die hoogte van die implikasies en toepassing daarvan te wees. Hierdie dringende behoefte geld nie alleen vir skoolhoofde nie, maar vir elkeen betrokke by onderwys. Aan die een kant berus die korrekte toepassing en implementering by die beheerliggaam en die hoof van 'n inrigting, maar aan die anderkant raak dit die mense wat daar werksaam is. Die skrywers van hierdie boek het nie alleen 'n deeglike besef van hierdie noodsaaklike behoefte nie, hulle spreek dit ook baie effektief aan deur middel van hulle uiters waardevolle ervaring. Hierdie ervaring spruit voort uit praktiese betrokkenheid by die onderwys asook deeglike navorsing op die terrein van onderwysreg. Kennis van al die aspekte wat in hierdie boek aangespreek word, verbeter ongetwyfeld die kwaliteit van die onderrig- en leerproses in die klaskamer - 'n broodnodige doelwit om na te streef. Dit skep ook 'n veiliger omgewing waarbinne elkeen funksioneer. Persoonlik is ek baie dankbaar vir die bydrae wat deur middel van hierdie handige handleiding gemaak word tot die uiteindelike kwaliteit van onderwys in Suid Afrika.
Publikasiedatum: 2018-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627036590

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 295
R 266Jy spaar R 29
The labour law applicable to the education environment is comprehensive and covers a vast variety of aspects that everyone within that environment will encounter at one time or another. In the past, most employees in education may have had a vague understanding of particular laws and regulations regarding conditions of employment, but now it is essential to have a basic understanding of all relevant laws and regulations that apply. Teachers, especially, could find themselves in a proverbial minefield if they do not ensure that they have a working knowledge of education law. This is evidenced by the numerous lawsuits, disputes, mediations, disciplinary hearings and often unpleasant implications for individuals (and their families) that arise from charges against offenders in all sectors of education. Legislative changes resulting from altered circumstances in education have led to the need to be constantly aware of the implications and applications of such changes. This urgent need applies not only to principals but to everyone involved in education. On the one hand, the responsibility for correct application and implementation of education legislation lies with the governing body and the head of an institution, but on the other hand, it affects the people who work there. The authors of this book have a keen understanding of this vital need and address it most effectively from their own invaluable experience that stems from practical involvement and thorough research in the field of education. A sound working knowledge of all the aspects that are addressed in this book undoubtedly improves the quality of teaching and learning in the classroom - a critical goal that needs to be pursued. It also creates a safer environment in which everyone can operate. I am personally very grateful for the contribution that this handy guide makes to the ultimate quality of education in South Africa.
Publikasiedatum: 2018-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781770228238

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 300
R 270Jy spaar R 30
The law affects us all, and even your most basic day-to-day choices and actions have legal implications. Yet few people have much knowledge of the law or understand complicated legal terminology - and lawyers' fees are beyond many people's reach. This book will provide you with the necessary information on a wide range of legal issues that may impact on your daily life - at work, in the home, on the road, in the marketplace, and in the courtroom.

Written by experts specifically for the layperson, the book's everyday language is free of obscure legal jargon. It is easily understandable, informative and essential for each and every household in South Africa.

Praise for Everyone's Guide to South African Law

'Everyone's Guide to South African Law is the book for you ... translating usually unintelligible legal jargon into a format that everyone can understand. Everything you need to know in one book.' - Citizen

'This may well be the most valuable book you'll buy all year.' - Drum

'Exactly what a how-to book should be. Go and get a copy now.' - Star
Publikasiedatum: 2016-07-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781776092857

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 320
R 288Jy spaar R 32
South Africa's first black lawyers and the birth of constitutionalism.

The Land Is Ours tells the story of South Africa's first black lawyers, who operated in the late nineteenth and early twentieth centuries. In an age of aggressive colonial expansion, land dispossession and forced labour, these men believed in a constitutional system that respected individual rights and freedoms, and they used the law as an instrument against injustice.

The book follows the lives, ideas and careers of Henry Sylvester Williams, Alfred Mangena, Richard Msimang, Pixley ka Isaka Seme, Ngcubu Poswayo and George Montsioa, who were all members of the ANC. It analyses the legal cases they took on, explores how they reconciled the law with the political upheavals of the day, and considers how they sustained their fidelity to the law when legal victories were undermined by politics.

The Land Is Ours shows that these lawyers developed the concept of a Bill of Rights, which is now an international norm. The book is particularly relevant in light of current calls to scrap the Constitution and its protections of individual rights: it clearly demonstrates that, from the beginning, the struggle for freedom was based on the idea of the rule of law.
Publikasiedatum: 2018-01-31
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627035159

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 335
R 302Jy spaar R 33
What is the point of introducing and executing a policy, programme or project in the lifecycle of an organisation if no forethought has been given to how the success, failure or progressof the exercise will be periodically examined? Both private and public sector organisations need to be responsive to the expectations of their internal and external stakeholders to demonstrate that their performance not only yields the desired results in terms of the 'bottom line' but also that those results have integrity, i.e. what was planned is reflected in their processes and in what was eventually achieved. Monitoring and evaluation of policies, programmes and projects examines the key concepts and practices involved in performance tracking and evaluation. Monitoring and evaluation of policies, programmes and projects has drawn from the diverse experiences and expertise of the authors as well as from practical insights gained from practitioners and teaching students at various training courses, nationally and internationally. The balance between theory and practice makes it easy to understand and apply in the workplace, for the achievement of improved results. In this second edition, chapters have been expanded and re-focused to address emerging trends, and new chapters have been added to address institutionalising monitoring and evaluation to make it more participatory. Monitoring and evaluation of policies, programmes and projects remains both a conceptual text and an academic resource for university students, particularly those in management and public administration, as well as a reference work for practitioners and decision-makers in public and private sector organisations.
Publikasiedatum: 2019-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627023224

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 335
R 302Jy spaar R 33
This title is about reorganising local government to comply with the need for efficient and effective local government and administration in the new democratic South Africa. The purpose of the title is to provide a practical guide and a new theoretical model for restructuring local government. The model is based on many years of both practical and academic experience and completely new thinking on organisational development.
Publikasiedatum: 1997-01-09
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627026386

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 340
R 306Jy spaar R 34
Modern society is largely dependent on information, and the right to know is essential to any democracy.
Publikasiedatum: 2006-01-20
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627027079

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 360
R 324Jy spaar R 36
In March 2006, President Thabo Mbeki signed the National Credit Act, thus giving birth to a brand-new era of legalisation, and control to one of the oldest forms of business in the world -- granting credit.
In South Africa, some credit grantors abused their power to the detriment of consumers. Credit grantors allowed misinformed consumers to overspend, so long as there were sufficient security and assets that could be attached ultimately to pay for the debt. Consumers buying on credit had no recourse. If they did not pay, they were blacklisted, causing other credit grantors to take action for the recovery of their debt.
On the other hand, some consumers have abused their right to obtain and use credit by giving incorrect information. Every time a credit grantor encountered this conduct from a consumer, more stringent procedures were put in place -- to the detriment of future consumers.
The National Credit Act corrects all these wrongs. The rights and obligations of both the consumer and the credit grantor are clearly stipulated in the National Credit Act.
The credit law of South Africa is based on the National Credit Act 34 of 2005 and should be studied by every person in South Africa. Everybody benefits from the laws and regulations promulgated. But ultimately everybody has a responsibility as far as buying goods or receiving services on credit, or obtaining funds and paying back at a later date.
Publikasiedatum: 2007-01-09
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781869286040

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 395
R 356Jy spaar R 39
A comprehensive guide to the Basic Conditions of Employment Act and Labour Relations Act. Includes case studies and activities, providing the optimal use of notional hours within the SAQA framework.
Publikasiedatum: 2007-01-19
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781869280062

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 405
R 365Jy spaar R 40
The advent of democracy in South Africa in 1994 demanded a fundamental reassessment and transformation of the nature and style of policing. The Constituion of the Republic of South Africa prescribes the establishment of national poice service, which is required to be representative, legitimate, impartial, transparent and accountable. In terms of the Constitution, the police service must uphold and protect the fundamental rights of all people, and execute its mission in consultation and co-operation with community and government, and in accordance with their needs. Smart policing was written within this context, and serves as a guideline for law-enforcement officials in South Africa on how to provide the services that they are expected to deliver. It inculdes chapters on: Policies guiding the police and policing; legal aspects of policing; the National Prosecuting Authority and the investigator's role in the prosecution process; police-community relations; crime prevention and partnership policing; effective communication skills for interviweing; conflict transformation as an operational imperative; police administration at a police station; crime intelligence in proactive policing; policing intimate violence; victim empowerrment; performance measurement for policing; partnerships between business and the SAPS.
Publikasiedatum: 2004-01-14

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.