●●● GRATIS KOERIER AFLEWERING OP BESTELLINGS BO R450 ●●●

Soek resultate: FISICHEM

Results 1 to 15 of 16
Gesorteer volgens:  Publikasiedatum
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781868631513

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 189
Pythagoras 8 is aanvullend tot die leerders se klaswerk en gewone handboek deurdat dit vir hulle die geleentheid bied om ekstra oefening te kry. Die oefeninge sal hulle ook van groot waarde wees wanneer hulle hersiening doen ter voorbereiding van toetse en eksamens.

Elkeen van die vyf leeruitkomste en die onderafdelings, soos voorgeskryf in die KABV-dokument, word volledig in twee of meer modules gedek . Elke module bestaan uit vier afdelings:

'n Kort bespreking van die belangrikste teorie en tipiese voorbeelde.
Oefening A: Hierdie oefening bestaan uit eenvoudiger probleme om kennis vas te lê
Oefening B: Hierdie oefening bestaan uit meer ingewikkelde probleme om leerders se kennis te verbeter.
Toets: Elke module sluit af met 'n toets. Leerders behoort vir hulle self 'n tydsbeperking te stel wanneer hulle dit beantwoord.. 'n Goeie maatstaf is 1 minuut vir elke punt.
Let wel: Sommige modules het ook 'n Oefening C. Dit is die modules wat baie inligting bevat en is bedoel om die werk 'n bietjie beter saam te vat en beter begrip te bewerkstellig.

Die boek bestaan breedweg uit vier gedeeltes.

Die kort bespreking, oefeninge (vrae) en toetse vir elkeen van die vyf leeruitkomste en onderafdelings vorm die eerste deel van die boek.
Direk hierna volg drie volledige November-eksamenvraestelle.
Volledige antwoorde vir al die oefeninge (vrae) en toetse (met puntetoewysing) volg na die November-eksamenvraestelle.
Na die oefeninge en toetse se antwoorde volg die vraestelle se memorandums met puntetoekennings.
Publikasiedatum: 2018-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781868631520

Education: Grade 8

Education  -  Grade 8
R 189
Pythagoras 8 is complementary to the learners class work and normal textbook by creating the opportunity to do extra exercises. The exercises will help learners when they are doing revision and preparing for tests and examinations.

Each of the five learning outcomes and subsections, as prescribed in the CAPS document, are covered comprehensively in two or more modules. Each module consists of four sections:

A short discussion of the most important theory and typical examples.
Exercise A: This exercise consists of simpler questions, to consolidate the learners' knowledge.
Exercise B: This exercise consists of more complex questions, to extend the learners' knowledge.
Test: Each module concludes with a test. Learners should set themselves a time-restriction when doing these tests. A good norm is 1 minute for every mark.
Please note: Some modules also have an Exercise C. This applies to the modules which contain a large amount of content and the aim is to cluster the work better so as to enhance understanding.

This book consists broadly out of four parts:

The short discussion, exercises (questions) and test for each of the five learning outcomes and subsections form the first part of the book.
Directly after the former are three complete November examination papers.
Complete answers to the exercises (questions) and tests (with mark allocation) succeed the November examination papers.
After the answers of the exercises and tests are the memorandums (with mark allocation) of the examination papers.
Publikasiedatum: 2018-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781868631469

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 189
Pythagoras 11 (CAPS) is an excellent, very comprehensive study guide containing all the maths learners should master before moving on to their final year in school. A MUST-HAVE FOR ALL GRD. 11 & 12 LEARNERS. The book includes lots of questions and answers on all the PAPER 1 topics, viz. Algebra (Expressions, Equations, and Inequalities). Exponents and Surds, The Quadratic function, Number Patterns and Sequences; Finance, Increase and Decrease, Functions and Probability as well as all the PAPER 2 topics, viz. Statistics, Trigonometry and Euclidean Geometry and Measurement.
Publikasiedatum: 2018-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781868631452

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 189
'n Uitstekende, baie omvattende studiegids wat al die wiskunde bevat wat leerders behoort te bemeester voordat hulle na hulle finale skooljaar aanbeweeg. HIERDIE IS 'N MOET-HÊ VIR ALLE GRAAD 11 & 12 LEERDERS. Die boek sluit baie vrae en antwoorde in oor al die VRAESTEL 1 onderwerpe, nl. Algebra (Uitdrukkings, Vergelykings en ongelykhede), Eksponente en Wortelvorme, Die Kwadratiese Funksie, Getalpatrone en Rye, Finansies Groei en Afname, Funksies en Waarskynlikheid asook al die VRAESTEL 2 onderwerpe, nl. Statistiek, Analitiese Meetkunde, Trigonometrie, Euklidiese Meetkunde en Meting.
Publikasiedatum: 2018-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781868631537

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 189
This is an excellent, very comprehensive study guide containing all the mathematics which learners should master before attempting their final Matric examination. A MUST-HAVE FOR ALL GRD. 12 LEARNERS. The book includes summaries, examples and many examination questions and answers on all the prescribed topics, viz. Exponents and Logarithmic functions, Functions and their inverses, Remainder and Factor theorems, Number Patterns, Sequences and Series; Finance, Growth and Decay, Differential Calculus, Probability, Statistics, Trigonometry, Analytical Geometry and Euclidean Geometry.
Publikasiedatum: 2018-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781868631568

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 189
Pythagoras 12 KABV (Afrikaans) is 'n uitstekende, baie omvattende studiegids wat al die wiskunde bevat wat leerders behoort te bemeester voordat hulle hul finale matriekeksamen aandurf. HIERDIE IS 'N MOET-HÊ VIR ALLE GRAAD 12 LEERDERS. Die boek sluit opsommings, voorbeelde en baie tipiese eksamenvrae met volledige antwoorde in oor al die voorgeskrewe onderwerpe, nl. Eksponente en Logaritmiese funksies, Funksies en hulle inverses, Resstelling en Faktorstelling, Patrone, Rye en Reekse, Finansies Toename en Afname, Differensiaalrekening, Waarskynlikheid, Statistiek, Analitiese Meetkunde, Trigonometrie en Euklidiese Meetkunde.
Publikasiedatum: 2018-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781868631421

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 189
Physichem 10 (CAPS) covers the entire syllabus in 13 chapters. In these chapters we first address the most basic aspects which learners should master. Where applicable, we also revise content from earlier grades. A good mix of different types of questions is used to assess learners' knowledge, skills and other abilities. We tried to arrange the questions in such a manner that they become progressively more challenging. COMPLETE ANSWERS to ALL these questions are given in the second half of the book.

Please note that the sequence of the chapters in PHYSICHEM 10 is the same as the sequence prescribed in the CAPS document. This implies that all the Physics topics are NOT grouped in the first section of the book and then followed by the Chemistry topics (or vice versa). In the first chapter attention is given to the Mathematical knowledge and Scientific skills which learners need to tackle the rest of the topics with confidence.
Publikasiedatum: 2018-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781868631414

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 189
Fisichem 10 (CAPS) dek die hele sillabus in 13 hoofstukke. In hierdie hoofstukke spreek ons eers die basiese aspekte aan wat leerders moet bemeester. Waar van toepassing, word inhoude uit vroeëre grade hersien. Daar word van 'n verskeidenheid vraagtipes gebruik gemaak om leerders se kennis, vaardighede en ander vermoëns te assesseer. Ons het probeer om die vrae op só 'n wyse te orden dat hulle progressief meer uitdagend word. VOLLEDIGE ANTWOORDE word vir AL die vrae in die tweede helfte van die boek verskaf.

Neem asseblief kennis dat die hoofstukke FISICHEM 10 in dieselfde volgorde gerangskik is as wat deur die CAPS dokument voorgeskryf word. Die Fisika-onderwerpe word dus NIE saam in een afdeling van die boek gegroepeer nie en daarna al die Chemie-onderwerpe in 'n ander afdeling nie (of omgekeerd). In die eerste hoofstuk word daar aandag gegee die Wiskunde-kennis en Wetenskapvaardighede wat leerders nodig het om die res van die onderwerpe met vertroue aan te pak.
Publikasiedatum: 2018-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781868631445

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 189
Physichem 11 (CAPS) covers the entire syllabus in 13 chapters. In these chapters we first address the most basic aspects which learners should master. Where applicable, we also revise content from earlier grades. A good mix of different types of questions is used to assess learners' knowledge, skills and other abilities. We tried to arrange the questions in such a manner that they become progressively more challenging. COMPLETE ANSWERS to ALL these questions are given in the second half of the book.

Please note that the sequence of the chapters in PHYSICHEM 11 is the same as the sequence prescribed in the CAPS document. This implies that all the Physics topics are NOT grouped in the first section of the book and then followed by the Chemistry topics (or vice versa)

Since some of the sections are also examined in the final matric examination, we have marked these chapters very clearly and it is also very important that learners should not sell or give these books away at the end of Grade 11.
Publikasiedatum: 2018-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781868631438

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 189
Fisichem 11 (KABV) dek die hele sillabus in 13 hoofstukke. In hierdie hoofstukke spreek ons eers die basiese aspekte aan wat leerders moet bemeester. Waar van toepassing, word inhoude uit vroeëre grade hersien. Daar word van 'n verskeidenheid vraagtipes gebruik gemaak om leerders se kennis, vaardighede en ander vermoëns te assesseer. Ons het probeer om die vrae op só 'n wyse te orden dat hulle progressief meer uitdagend word. VOLLEDIGE ANTWOORDE word vir AL die vrae in die tweede helfte van die boek verskaf.

Neem asseblief kennis dat die hoofstukke in FISICHEM 11 in dieselfde volgorde gerangskik is as wat deur die CAPS dokument voorgeskryf word. Die Fisika-onderwerpe word dus nie saam in een afdeling van die boek gegroepeer nie en daarna al die Chemie-onderwerpe in 'n ander afdeling nie (of omgekeerd).

Omdat sommige van die afdelings ook in die Matriekeindeksamen geëksamineer word, het ons hierdie hoofstukke duidelik gemerk en is dit ook baie belangrik dat leerders nie aan die einde van Gr. 11 hierdie boeke sal weggee of verkoop nie.
Publikasiedatum: 2018-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781868631506

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 189
Physichem 12 (CAPS) covers the entire syllabus in 13 chapters. In these chapters we first address the most basic aspects which learners should master. Where applicable, we also revise content from earlier grades. A good mix of different types of questions is used to assess learners' knowledge, skills and other abilities. We tried to arrange the questions in such a manner that they become progressively more challenging. COMPLETE ANSWERS to ALL these questions are given in the second half of the book.

Please note that the sequence of the chapters in PHYSICHEM 12 is the same as the sequence prescribed in the CAPS document. This implies that all the Physics topics are NOT grouped in the first section of the book and then followed by the Chemistry topics (or vice versa).
Publikasiedatum: 2018-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781868631490

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 189
Fisichem 12 (KABV) dek die hele sillabus in 13 hoofstukke. In hierdie hoofstukke spreek ons eers die basiese aspekte aan wat leerders moet bemeester. Waar van toepassing, word inhoude uit vroeëre grade hersien. Daar word van 'n verskeidenheid vraagtipes gebruik gemaak om leerders se kennis, vaardighede en ander vermoëns te assesseer. Ons het probeer om die vrae op só 'n wyse te orden dat hulle progressief meer uitdagend word. VOLLEDIGE ANTWOORDE word vir AL die vrae in die tweede helfte van die boek verskaf.

Neem asseblief kennis dat die hoofstukke in FISICHEM 12 in dieselfde volgorde gerangskik is as wat deur die KABV (CAPS) dokument voorgeskryf word. Die Fisika-onderwerpe word dus nie saam in een afdeling van die boek gegroepeer nie en daarna al die Chemie-onderwerpe in 'n ander afdeling nie (of omgekeerd).
Publikasiedatum: 2018-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781868631551

Education: Grade 9

Education  -  Grade 9
R 189
Pythagoras 9 is complementary to learners' class work and normal textbooks and provides them with the opportunity to do extra exercises. The exercises will help learners when doing revision in preparation for tests and examinations.

Each of the five learning outcomes and their subsections, as prescribed in the CAPS document, are covered comprehensively in this book. Each module consists of four sections:

A brief discussion of the most important theory and typical examples.
Exercise A: This exercise consists of simpler questions and is directed towards consolidating and securing learners' knowledge.
Exercise B: This exercise consists of more complex questions and is directed towards extending learners' knowledge.
Test: Each module concludes with a test. Learners should set a time restriction when they are completing such tests. A reasonable norm is 1 minute for every mark.
Please note: Some modules also contain an Exercise C. This mainly applies to modules which contain a large amount of content and the aim is to cluster the work better so as to enhance understanding. (This ranking had not been followed in Module 1.1, though, as this module covers a wide variety of subjects.)

The book as a whole comprises two sections:

The brief discussion, exercises (questions) and test for each of the five learning outcomes and their subsections form the first part of the book.
Complete answers to the exercises (questions) and tests (with mark allocation) form the second part.
Publikasiedatum: 2018-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781868631544

Leermiddels: Graad 9

Leermiddels  -  Graad 9
R 189
Pythagoras 9 is aanvullend tot leerders se klaswerk en normale handboeke en gee hulle die geleentheid om ekstra oefeninge te doen. Die oefeninge sal leerders help wanneer hulle hersiening doen ter voorbereiding vir toetse en eksamens.

Elk van die vyf leeruitkomste en hulle onderafdelings, soos voorgeskryf in die KABV-dokument, word volledig in hierdie boek gedek. Elke module bestaan uit vier dele:

'n Kort bespreking van die belangrikste teorie en tipiese voorbeelde.
Oefening A: Hierdie oefening bestaan uit eenvoudiger probleme en is daarop gerig om leerders se kennis te konsolideer en vas te lê.
Oefening B: Hierdie oefening bestaan uit meer ingewikkelde probleme en is daarop gerig om leerders se kennis te verdiep.
Toets: Elke module sluit af met 'n toets. Leerders moet hulleself 'n tydsbeperking gee wanneer hulle hierdie toetse voltooi. 'n Goeie maatstaf is 1 minuut vir elke punt.
Let asseblief op: Sommige modules bevat ook 'n Oefening C. Dit is hoofsaaklik van toepassing op modules wat 'n groot volume inhoud bevat en die doel daarvan is om die werk beter saam te vat om sodoende leerders se begrip te bevorder. (Hierdie rangorde is egter nie in Module 1.1 gevolg nie, aangesien hierdie module 'n wye verskeidenheid onderwerpe dek.)

Die boek as geheel bestaan uit twee dele:

Die kort bespreking, oefeninge (vrae) en toets vir elk van die vyf leeruitkomste en hulle
onderafdelings maak die eerste deel van die boek uit.
Volledige antwoorde vir die oefeninge (vrae) en toetse (met puntetoekenning) maak die tweede deel uit.
Publikasiedatum: 2018-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781868631582

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 189
This book gives you the opportunity to do many extra exercises. By doing extra work, your understanding and skills will improve immensely. It is, however, important to note that the book is meant to be supplementaryto your class work and textbook. The extra exercises will, however, help you to revise and prepare well for tests and examinations.

Four learning outcomes of the grade 10 syllabus are covered in the book. These learning outcomes (LO) are:

LO 1: Number and Number Relationships

LO 2: Functions and Algebra

LO 3: Space, Shape and Measurement

LO 4: Data handling and Probability

The first half of the book covers the 4 learning outcomes in different modules. Every module consists of:

A “Remember” part. This gives a summary of the most important theory and facts regarding the specific topic as well as a few worked examples.

Exercise A: These exercises contain easier problems concerning basic knowledge.

Exercise B: These exercises contain more difficult / challenging problems.

Test. Every module concludes with a test. This gives you a good opportunity to test yourself. The mark allocation is given for each question in the test.

The second half of the book contains complete worked solutions (answers) to every problem.
Publikasiedatum: 2018-02-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.